Regulamin rezerwacji i zwiedzania Zamku Roztoka

 1. Warunkiem skorzystania z systemu internetowej sprzedaży jest:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, które jednocześnie stanowi oświadczenie woli i powoduje powstanie stosunku zobowiązaniowego między Kupującym, a Fundacją Zamek Roztoka – Ocalić od zapomnienia, z siedzibą przy ul. Zamkowej 3, 58-173 Roztoka, KRS: 0000806448, NIP: 8842799054 (zwanej dalej Fundacja Zamek Roztoka)
  2. spełnienie wymaganych procedur zakupu na stronie zamek roztoka.pl
   • wprowadzenie danych Kupującego,
   • wybór liczby biletów,
   • sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych,
   • potwierdzenie dokonania zamówienia oraz otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Fundację Zamek Roztoka,
   • uiszczenie opłaty za zarezerwowane bilety.
 2. System sprzedaży internetowej umożliwia zakup biletów indywidualnych na zwiedzanie zamku  z przewodnikiem.
 3. Warunkiem sprzedaży internetowej biletów jest opłacenie zamówienia przez Kupującego. Płatności za bilety są obsługiwane za pośrednictwem portalu www.przelewy24.pl przez firmę PayPro S.A., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań.
 4. Bilety generowane są w formacie PDF  i dostarczane na podany w procesie zakupu adres e-mail.
 5. Ceny biletów podawane są w złotych polskich .
 6. Fundacja nie wystawia faktur VAT.
 7. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Zamek Roztoka – Ocalić od zapomnienia, z siedzibą przy ul. Zamkowej 3, 58-173 Roztoka, KRS: 0000806448, NIP: 8842799054, REGON: 384511527.
 8. Fundacja Zamek Roztoka przetwarza dane osobowe Kupującego jedynie w celu realizacji zamówienia, niezbędnego kontaktu z kupującym oraz w celu wszelkich działań niezbędnych do funkcjonowania systemu sprzedaży biletów. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na podstawie i zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a i b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej - RODO. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody przez osobę, której dane dotyczą. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu realizacji usług świadczonych przez Fundację Zamek Roztoka. Wszelkie dane osobowe otrzymywane przez Fundację Zamek Roztoka w ramach sprzedaży biletów są wykorzystywane w celu wykonania umowy sprzedaży biletów.  Kupujący ma prawdo do informacji na temat swoich danych zgromadzonych przez Fundację Zamek Roztoka, jak i prawo do korekty, zablokowania i usunięcia tych danych. Kupujący ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym  momencie, na podstawie art. 13 ust. 2 pkt c RODO, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięcie. Kupujący w celu skorzystania z wyżej wskazanych praw przesyła do Fundacji Zamek Roztoka żądanie w formie elektronicznej na adres: biuro@zamekroztoka.pl. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. Fundacja Zamek Roztoka nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
 10. Fundacja Zamek Roztoka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia transmisji danych w trakcie dokonywania zakupu.
 11. Fundacja Zamek Roztoka zastrzega sobie możliwość zakończenia sprzedaży internetowej w każdej chwili bez podawania przyczyn.
 12. Klient może okazać zakupiony bilet w formie elektronicznej (na ekranie urządzenia elektronicznego, umożliwiającym odczytanie) lub wydrukowany w formie papierowej.
 13. Fundacja Zamek Roztoka informuje o braku możliwości zwrotów biletów zakupionych na oznaczony dzień  (zgodnie z art. 38 pkt. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta).
 14. Istnieje możliwość zmiany daty wykorzystania biletów, jeżeli zostanie to zgłoszone na 5 dni roboczych przed realizacją usługi.
 15. Dowodem zakupu jest przesłany na adres e-mail zamawiającego bilet wstępu.
 16. Fundacja Zamek Roztoka może odmówić wstępu na teren zamku oraz przebywania na nim osobom:
  1. znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub  innych podobnie działających środków,
  2. posiadającym broń lub inne przedmioty zagrażające życiu,
  3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie  bezpieczeństwa lub porządku zwiedzania.
   W ww. przypadkach zwrot pieniędzy za zakupione bilety nie obowiązuje!
 17. Na teren budynku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt. Zakaz nie dotyczy terenu wokół budynku (park, ogród, teren wokół fosy).
 18. Zakup biletu oznacza zapoznanie się z niniejszym regulaminem oraz zobowiązanie do przestrzegania jego postanowień.

Regulamin obowiązuje od 1.04.2020 roku 

 Do zobaczenia

w Zamku w Roztoce